“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Klachtenregeling en privacy

Klachten

Ben je tevreden dan horen wij dat natuurlijk heel graag, maar belangrijker nog vinden wij het dat je het ons laat weten als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening. Bespreek dit zo snel mogelijk, zodat we er iets aan kunnen doen! We nemen daar graag de tijd voor. Wij vinden het belangrijk dat je een fijn en vertrouwd gevoel hebt bij je verloskundige. Door het zo snel mogelijk te bespreken kunnen we op zoek naar een oplossing.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV-Klachtencommissie:

  1. Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  2. Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  3. Behandelt de klacht onafhankelijk
  4. Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klaagster en aangeklaagde
  5. Heeft geheimhoudingsplicht
  6. Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Meer informatie hierover vind je op de deverloskundige.nl.

Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
073-6891890

Privacy

Je persoonlijke gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarin staat dat zorgverleners alleen mogen handelen met toestemming van de cliënt. Het kan voor goede zorg in de zwangerschap belangrijk zijn om gegevens over de zwangerschap uit te wisselen met anderen die betrokken zijn bij de zwangerschap of in de eerste periode daarna. De nieuwe privacywetgeving (AVG) vraagt om schriftelijke toestemming om persoonlijke gegevens uit te wisselen of over te dragen. Het gaat in de praktijk om mondelinge of schriftelijke overdracht met de huisarts, gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau).

Bovendien zijn er instanties in Nederland die gegevens verzamelen om de kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland te waarborgen. Hierbij moet je denken aan de zwangerschap zelf, maar ook bijvoorbeeld prenatale onderzoeken zoals de NIPT en 20 weken echo.

Perined

Landelijke registratie van alle bevallingen in Nederland. Doel van de registratie is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg en deze te verbeteren. Perined verzamelt alle data van de vier beroepsgroepen die zich bezighouden met geboortezorg: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen.

Peridos

Voor de monitoring en kwaliteitsborging van de prenatale screening maakt het regionaal centrum in Groningen overzichten op niveau van de zorgverlener, op niveau van de zorginstelling en op niveau van de regio. Hiervoor zijn gegevens over de prenatale screening op zwangere-niveau nodig.

Preventis

De gegevens van bloedonderzoek naar bloedgroep en infectieziekten worden vastgelegd in een landelijk registratiesysteem. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Preventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.

VeCaS

Uitzondering hierop is VeCaS. Doel van het VeCaS-project is het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Alle gegevens die voor het VeCaS-project verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden alleen gecodeerd verstrekt aan de betrokken onderzoekers van Midwifery Science Amsterdam en Maastricht. In publicaties over het onderzoek zal dus nooit een naam worden gebruikt. Onbevoegde buitenstaanders kunnen niet bij deze gegevens komen.

Bij de eerste afspraak zal je gevraagd worden een formulier te ondertekenen met de tekst die hierboven staat. Door dat te tekenen geef je aan akkoord te gaan met uitwisseling van je gegevens met bovengenoemde partners. Mocht je een uitzondering willen maken voor een van bovenstaande partijen geef dit dan aan. Dit kan eenvoudig in je dossier worden vastgelegd. Heb je vragen over bovenstaande informatie bespreek dit dan met je verloskundige op het spreekuur.

De opslag en verwerking van alle medische gegevens voldoet aan de huidige privacy wetgeving (AVG).

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen